موسسه فاخر

علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید.
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- علی طوبایی رتبه ۶۹۷ خودتان را معرفی نمایید: علی طوبایی هستم رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ رشته...
ادمین 2 0
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید.
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ خودتان را معرفی نمایید: ملیکا کزازی...
ادمین 2 0
مریم مختاری رتبه ۲۱۴ سال ۹۸ مدرسان ماهر: در کنکورهای آزمایشی رقیب اصلی تان، خودتان هستید.
مریم مختاری رتبه ۲۱۴ سال ۹۸ مدرسان ماهر: در کنکورهای آزمایشی رقیب اصلی تان، خودتان هستید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- مریم مختاری رتبه ۲۱۴ خودتان را معرفی نمایید: مریم مختاری هستم رتبه ۲۱۴ سال ۹۸ رشته تجربی....
ادمین 2 0
شقایق ظهیری رتبه ۶۲۳ سال ۹۸ مدرسان ماهر: تلاش و استمرار در تلاش را جدی بگیرید.
شقایق ظهیری رتبه ۶۲۳ سال ۹۸ مدرسان ماهر: تلاش و استمرار در تلاش را جدی بگیرید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- شقایق ظهیری رتبه ۶۲۳ خودتان را معرفی نمایید: شقایق ظهیری هستم رتبه ۶۲۳ سال ۹۸ رشته تجربی....
ادمین 2 0
رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس زیست شناسی بیان می کنند (بخش دوم).
رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس زیست شناسی بیان می کنند (بخش دوم). همانطور که مطلع اید شیوه مطالعاتی هر شخص مختص خود اوست، اما با آشنا شدن با شیوه مطالعاتی رتبه های برتر می...
ادمین 2 1
نیما پاکیزه رتبه ۱۸۱ سال ۹۸ مدرسان ماهر : بیش تر به کتاب درسی تکیه کنید و از تست زنی غافل نشوید.
نیما پاکیزه رتبه ۱۸۱ سال ۹۸ مدرسان ماهر : بیش تر به کتاب درسی تکیه کنید و از تست زنی غافل نشوید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- نیما پاکیزه رتبه ۱۸۱ خودتان را معرفی نمایید: نیما پاکیزه هستم رتبه...
ادمین 2 0
ملیکا سلطانی ربیع رتبه ۵۵۹ سال ۹۸ مدرسان ماهر : در دروس عمومی بیش تر تمرکزم بر روی کتاب درسی بود.
ملیکا سلطانی ربیع رتبه ۵۵۹ سال ۹۸ مدرسان ماهر : در دروس عمومی بیش تر تمرکزم بر روی کتاب درسی بود. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- ملیکا سلطانی ربیع رتبه ۵۵۹ خودتان را معرفی نمایید: ملیکا سلطانی ربیع...
ادمین 2 0
مهرشاد مرادی رتبه ۳۵۵ سال ۹۸ مدرسان ماهر : اگر نمی توانید برای خود برنامه ریزی صحیحی نمایید، پیش مشاور روید.
مهرشاد مرادی رتبه ۳۵۵ سال ۹۸ مدرسان ماهر : اگر نمی توانید برای خود برنامه ریزی صحیحی نمایید، پیش مشاور روید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- مهرشاد مرادی رتبه ۳۵۵ خودتان را معرفی نمایید: مهرشاد مرادی هستم رتبه...
ادمین 2 0
مهرشاد جواهری افخم رتبه ۲۰۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : مسیرکنکور، مسیری طاقت فرساست و نیاز به یک روحیه خوب دارد.
مهرشاد جواهری افخم رتبه ۲۰۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : مسیرکنکور، مسیری طاقت فرساست و نیاز به یک روحیه خوب دارد. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- مهرشاد جواهری افخم رتبه ۲۰۷ خودتان را معرفی نمایید: مهرشاد جواهری افخم...
ادمین 2 0
ساناز خشگه باری رتبه ۱۱۴۲سال ۹۸ مدرسان ماهر : روحیه تلاش برای موفقیت در کنکور بسیار حائز اهمیت است.
ساناز خشگه باری رتبه ۱۱۴۲سال ۹۸ مدرسان ماهر : روحیه تلاش برای موفقیت در کنکور بسیار حائز اهمیت است. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- ساناز خشگه باری رتبه ۱۱۴۲   خودتان را معرفی نمایید: ساناز خشگه باری هستم...
ادمین 2 0