آذین محمدی

آذین محمدی رتبه ۶۰۶ سال ۹۸ مدرسان ماهر : بیش تر یادگیری، فراگیری مفاهیم و تسلط دروس اختصاصی از طریق تست زنی حاصل می شود.
آذین محمدی رتبه ۶۰۶  سال ۹۸ مدرسان ماهر : بیش تر یادگیری، فراگیری مفاهیم و تسلط دروس اختصاصی از طریق تست زنی حاصل می شود. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- آذین محمدی رتبه ۶۰۶  خودتان را معرفی نمایید:...
ادمین 2 0