آرام عبدالملکی

آرام عبدالملکی دانش آموز تراز بالای ۷۰۰۰ مدرسان ماهر:تکرار در آمادگی برای کنکور اهمیت دارد.
با سرکار خانم آرام عبدالملکی، دانش آموز موفق موسسه مدرسان ماهر که  کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد ، گفتگویی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان نمودند. رشته تحصیلی خود را بیان نمایید. رشته علوم تجربی هستم....
ادمین 1 0