آوا قره باغی

 آوا قره باغی رتبه ۱۰ موسسه مدرسان ماهر: تعادل مطالعه بین دروس عمومی و اختصاصی
 آوا قره باغی رتبه ۱۰ موسسه مدرسان ماهر: تعادل مطالعه بین دروس عمومی و اختصاصی مصاحبه با رتبه های برتر موسسه فاخر- آوا قره باغی رتبه ۱۰ خودتان را معرفی نمایید: آوا قره باغی هستم، رتبه ۱۰رشته علوم تجربی سال...
ادمین 2 0