ارغوان رضوان جو

مصاحبه با ارغوان رضوان جو دانش آموز موفق تراز بالای۶۷۰۰ موسسه مدرسان فاخر: سال دهم، بهترین فرصت برای قدم گذاشتن در راه موفقیت است.
با سرکار خانم ارغوان رضوان جو دانش آموز موفق تراز بالای۶۷۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد ، گفتگویی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان می نمایند. رشته تحصیلی خود را بیان نمایید....
ادمین 1 0