امین شمس

رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس شیمی بیان می کنند (بخش اول).
رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس شیمی بیان می کنند (بخش اول). همانطور که مطلع اید شیوه مطالعاتی هر شخص مختص خود اوست، اما با آشنا شدن با شیوه مطالعاتی رتبه های برتر می توانید...
ادمین 2 0
رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس فیزیک بیان می کنند (بخش اول).
رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس فیزیک بیان می کنند (بخش اول). همانطور که مطلع اید شیوه مطالعاتی هر شخص مختص خود اوست، اما با آشنا شدن با شیوه مطالعاتی رتبه های برتر می توانید...
ادمین 2 0
رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس زیست شناسی بیان می کنند (بخش اول).
رتبه های برتر مدرسان فاخر، روش مطالعاتی شان را در درس زیست شناسی بیان می کنند (بخش اول). همانطور که مطلع اید شیوه مطالعاتی هر شخص مختص خود اوست، اما با آشنا شدن با شیوه مطالعاتی رتبه های برتر می...
ادمین 2 0
رتبه های برترمدرسان ماهر از روش مطالعاتی شان در درس ریاضی می گویند ( بخش اول).
رتبه های برترمدرسان ماهر از روش مطالعاتی شان در درس ریاضی می گویند ( بخش اول). شیوه مطالعاتی هر شخص مختص خود اوست، اما با آشنا شدن با شیوه مطالعاتی رتبه های برتر می توانید شیوه مطالعاتی مناسب خود را...
ادمین 2 0
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر در تابستان چه دروسی را مطالعه کردند ( بخش اول)
رتبه های برتر موسسه مدرسان فاخر از دوران تابستان می گویند ( بخش اول)   ساره صاین رتبه ۳۰ رشته تجربی:   در تابستان دوم- سوم روی درس های سال دوم تمرکز کرده و چون قصد تغییر رشته داشتم بخش...
ادمین 1 0
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند ( بخش اول)
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند: ساره صاین رتبه ۳۰ رشته تجربی: بعد از عید نیز جمع بندی به روش ۵ روز یکبار را شروع کردم و مرتب آن را کاهش داده و اواخر...
ادمین 1 0
امین شمس رتبه ۸۳: کنکور یعنی تکرار تکرار تکرار
مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- امین شمس رتبه ۸۳   خودتان را معرفی نمایید: امین شمس هستم، رتبه ۸۳ منطقه ۲رشته علوم تجربی سال ۹۶، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   از چه پایه...
ادمین 1 0