انیسه یونسی

مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- انیسه یونسی رتبه ۹۴
خودتان را معرفی نمایید: انیسه یونسی هستم رتبه ۹۴ رشته تجربی سال ۹۶، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   وقتی متوجه رتبه ات شدی، چه احساسی داشتید؟ هم خوشحال هم ناراحت! خوشحال شدم چون به هرحال به هدفم رسیدم...
ادمین 1 0