حنانه قاسمی

حنانه قاسمی رتبه ۸۳ سال ۹۸ مدرسان ماهر : عامل مقابله با شکست در مرحله اول پذیرش شکست است.
حنانه قاسمی رتبه ۸۳ سال ۹۸ مدرسان ماهر : عامل مقابله با شکست در مرحله اول پذیرش شکست است. مصاحبه با رتبه های برتر موسسه مدرسان فاخر- حنانه قاسمی رتبه ۸۳ سال ۹۸   خودتان را معرفی نمایید: حنانه قاسمی...
ادمین 2 0