رامین اکبری مهام

رامین اکبری مهام دانش آموز تراز بالای ۶۵۰۰  مدرسان ماهر : پیوستگی مطالعه برای کنکور
با رامین اکبری مهام  از دانش آموز تراز بالای ۶۵۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد ، گفتگویی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان نمودند. رشته تحصیلی خود را بیان نمایید. رشته ریاضی...
ادمین 2 0