نیما پاکیزه

نیما پاکیزه رتبه ۱۸۱ سال ۹۸ مدرسان ماهر : بیش تر به کتاب درسی تکیه کنید و از تست زنی غافل نشوید.
نیما پاکیزه رتبه ۱۸۱ سال ۹۸ مدرسان ماهر : بیش تر به کتاب درسی تکیه کنید و از تست زنی غافل نشوید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- نیما پاکیزه رتبه ۱۸۱ خودتان را معرفی نمایید: نیما پاکیزه هستم رتبه...
ادمین 2 0