آرش سالمی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
آرش سالمی رتبه برتر مدرسان فاخر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با جناب آرش سالمی رتبه ۴۸۴ رشته ریاضی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را مشاهده می نمایید. اهم...
ادمین 2 0