ابوالفضل یاراحمدی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
ابوالفضل یاراحمدی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با جناب آقای ابوالفضل یاراحمدی رتبه ۲۴۸ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه شیراز را مشاهده می نمایید. اهم...
ادمین 1 0