مصاحبه باالناز فروتنی دانش رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
مصاحبه با الناز فروتنی دانش رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با سرکار خانم الناز فروتنی دانش رتبه ۴۳۴ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه پزشکی همدان را...
ادمین 2 0