امیر فضلعلی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
امیر فضلعلی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با جناب امیر فضلعلی رتبه ۵۸۷ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه پزشکی همدان را مشاهده می نمایید. جناب آقای...
ادمین 2 0