فاطمه سید الماسی رتبه برتر مدرسان ماهر کنکور ۹۶
فاطمه سید الماسی رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶ مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان فاخر با سرکار خانم فاطمه سیدالماسی رتبه ۹۴۷ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان را از طریق فیلم ارائه شده،...
ادمین 2 0
زهرا قنبری رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶
زهرا قنبری رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶ مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان فاخر با سرکار خانم زهرا قنبری رتبه ۷۰۸ رشته تجربی دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه سنندج را از طریق فیلم ارائه شده، مشاهده نمایید. سرکار...
ادمین 2 0
رقیه السادات جعفری رتبه برتر مدرسان ماهر کنکور ۹۶
رقیه السادات جعفری رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان فاخر با سرکار خانم جعفری رتبه ۹۵۶ رشته تجربی دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان را مشاهده می نمایید....
ادمین 2 0
محمد فاضل قهرمانی رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶
محمد فاضل قهرمانی رتبه برتر موسسه مدرسان فاخر کنکور ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر با جناب آقای محمد فاضل قهرمانی رتبه ۴۸۸ رشته تجربی دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان را مشاهده...
ادمین 2 0
یاسمن رجبی بصیر رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶
یاسمن رجبی بصیر رتبه برتر موسسه مدرسان فاخر کنکور ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر با سرکار خانم یاسمن رجبی بصیر رتبه ۸۳۴ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان را مشاهده...
ادمین 2 0
پریسا نظری رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
پریسا نظری رتبه برتر مدرسان فاخر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با سرکار خانم پریسا نظری رتبه ۵۵۹ رشته ریاضی دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه تهران را مشاهده می نمایید. در این فیلم سرکار...
ادمین 2 0
الهه رجبی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
الهه رجبی رتبه برتر مدرسان  فاخر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با سرکار خانم الهه رجبی رتبه ۶۵۳ رشته ریاضی دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر را مشاهده می نمایید. در این...
ادمین 2 0
آرش سالمی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
آرش سالمی رتبه برتر مدرسان فاخر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با جناب آرش سالمی رتبه ۴۸۴ رشته ریاضی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را مشاهده می نمایید. اهم...
ادمین 2 0
مصاحبه باالناز فروتنی دانش رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
مصاحبه با الناز فروتنی دانش رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با سرکار خانم الناز فروتنی دانش رتبه ۴۳۴ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه پزشکی همدان را...
ادمین 2 0
امیر فضلعلی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
امیر فضلعلی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با جناب امیر فضلعلی رتبه ۵۸۷ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه پزشکی همدان را مشاهده می نمایید. جناب آقای...
ادمین 2 0