سید امین رضوی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
سید امین رضوی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با جناب آقای سید امین رضوی رتبه ۳۳۷ رشته ریاضی دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف را...
ادمین 1 0