سید علی رضا حسینی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
سید علی رضا حسینی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با جناب آقای سیدعلی رضا حسینی رتبه ۲۳ رشته ریاضی دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف...
ادمین 2 0