محمد فاضل قهرمانی رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶
محمد فاضل قهرمانی رتبه برتر موسسه مدرسان فاخر کنکور ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر با جناب آقای محمد فاضل قهرمانی رتبه ۴۸۸ رشته تجربی دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان را مشاهده...
ادمین 2 0